Salg og leverings betingelser

1. Indledning
Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.
Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.2. Priser
Priserne er forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer med mindre andet er udtrykkeligt anført.
Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept- og leveringsfrist.

3. Tilbud
Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende to uger fra tilbuddets dato.
Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af Leverandørens standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt.4. Ejendomsret
Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ophavsretsindehaveren. Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale.
Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer Leverandøren indtil disse er fuldt og helt betalt af køber.

5. Ordre
Et køb er endeligt, når Leverandøren skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra Leverandøren, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko.

6. Levering
Levering sker ab Leverandøren. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

7. Reklamation og garanti
Ved åbning af tlf eller andre elektroniske dele der er dækket af normal fabriks garanti, vil ved åbning bortfalde.
Der gives kun garanti på de udskiftede dele lavet af imedic.
Vi er ikke ansvarlig for efterfølgende skader på elektroniske apparater

10. Betaling
Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned.

Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Leverandørens skøn forringes væsentligt, eller såfremt Leverandøren ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidpunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

 


11. Produktansvar
Forvolder et af Leverandørens leveret eller monteret produktskade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfterLeverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindeligeretsregler kan pålægges sælger.Leverandøren hæfter ikke for skader på købers ellertredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Leverandørens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand.Leverandørens fraskriver sig endvidere ansvar for produkter,

hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter

fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af

Leverandøren, medmindre skaden kan henføres til baseret på købers specifikationer af varen ved

ordreafgivelsen.

Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve

handlen før efter skriftlig henvendelse til Leverandøren om at

berigtige forholdet og Leverandøren ikke herefter inden

rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes

købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det

efter omstændighederne skønnes rimeligt.
8. Force majeure

Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine

forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer,

borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke,

lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende,

mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører,

mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved

tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete

militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på

transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for

Leverandørens kontrol, og som er egnet til at forsinke eller

hindre fremstillingen og leveringen af varen.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved

en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes

leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og

leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver

henseende for rettidig.

Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i

længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at

annullere afgivne tilbud.
9. Mangler

Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for, at de

leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til

materialer, tolerancer og forarbejdning.

Såfremt der inden for 6 måneder skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, påtager Leverandøren sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse.
Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog

senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt

over for Leverandøren.

Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan

tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage

eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Leverandøren, eller for Leverandørens produkt.

Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over

for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er

køber forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme

omfang, som Leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar